Årsstämma     

Roxen Aktiebolag 

Aktieägarna i Roxen Aktiebolag (556498-0729) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 juni 2024 kl. 10.00 i Roxens lokaler, Storgatan 46 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2024 (avstämningsdag torsdag den 13 juni 2024),  
 • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast måndag den 17 juni 2024. 

Anmälan kan göras skriftligen till Roxen Aktiebolag, Box 449, 581 05 Linköping, per e-post till ir@roxen.com eller per telefon 013-37 68 00. Vid anmälan skall aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid samt mobilnummer uppges och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst ett biträde, dock endast om antalet biträde anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. 

OMBUD M M

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år från utfärdandet eller, om det i fullmakten anges en längre giltighetstid, får fullmakten vara äldre dock inte äldre än fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör uppgift om ombud, fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 13 juni 2024, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de som styrelsevalet avser har i andra företag;
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission etc.
 14. Stämmans avslutande

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler med rätt till konvertering till aktier och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier enligt i huvudsak följande.  

Betalning av emitterade aktier, konvertibler och teckningsoptioner ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 2 - 3 och 5 aktiebolagslagen.  

Antalet aktier som ska kunna utges med stöd av bemyndigandet (vilket inte hindrar att konvertibler och teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i annat antal aktier) ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget. 

Kontant- och kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som motsvarar aktiens, konvertibelns respektive teckningsoptionens marknadsvärde och i övrigt med de justeringar som styrelsen bedömer möjligen erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar bolagets styrelse om prissättning. 

Samt utge ett bemyndigande till styrelsen att kunna upprätta syntetisk optioner som  är en konstruerad option. Ett incitamentsprogram som baseras på syntetiska optioner är en anställningsförmån som innebär en rätt att få ett på visst sätt beräknat kontantbelopp som betalas ut tidigast efter en bestämd kvalifikationstid, en så kallad kan-tidpunkt. 

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission enligt denna punkt 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna röster som de aktier som är företrädda vid stämman. 

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer från och med två veckor innan årsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Storgatan 46 i Linköping och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Linköping i maj 2024 
Roxen Aktiebolag  
Styrelsen